Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4326

Authors: Katsuhito Fujiu, Munehiko Shibata, Yukiteru Nakayama, Fusa Ogata, Sahohime Matsumoto, Koji Noshita, Shingo Iwami, Susumu Nakae, Issei Komuro, Ryozo Nagai & Ichiro Manabe


Source: Nature Medicine