Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4375

Authors: Dunfang Zhang, Cheryl Chia, Xue Jiao, Wenwen Jin, Shimpei Kasagi, Ruiqing Wu, Joanne E Konkel, Hiroko Nakatsukasa, Peter Zanvit, Nathan Goldberg, Qianming Chen, Lingyun Sun, Zi-Jiang Chen & WanJun Chen


Source: Nature Medicine