Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4394

Authors: Linda Yang, Chih-Chuan Chang, Zhe Sun, Dennis Madsen, Haisun Zhu, Søren B Padkjær, Xiaoai Wu, Tao Huang, Karin Hultman, Sarah J Paulsen, Jishu Wang, Anne Bugge, Jane Boesen Frantzen, Per Nørgaard, Jacob Fuglsbjerg Jeppesen, Zhiru Yang, Anna Secher, Haibin Chen, Xun Li, Linu Mary John, Bing Shan, Zhenhua He, Xiang Gao, Jing Su, Kristian T Hansen, Wei Yang & Sebastian Beck Jørgensen


Source: Nature Medicine