Nature Biotechnology.
doi:10.1038/nbt.3843

Authors: Zhang-Hui Chen, Yan P Yu, Ze-Hua Zuo, Joel B Nelson, George K Michalopoulos, Satdatshan Monga, Silvia Liu, George Tseng & Jian-Hua Luo


Source: Nature Biotecnology