Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4334

Authors: Guang-Nian Zhao, Peng Zhang, Jun Gong, Xiao-Jing Zhang, Pi-Xiao Wang, Miao Yin, Zhou Jiang, Li-Jun Shen, Yan-Xiao Ji, Jingjing Tong, Yutao Wang, Qiao-Fang Wei, Yong Wang, Xue-Yong Zhu, Xin Zhang, Jing Fang, Qingguo Xie, Zhi-Gang She, Zhihua Wang, Zan Huang & Hongliang Li


Source: Nature Medicine